AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 84 z 11. 1. 2018

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017
Počet stran: 9 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Zmíněny 2 novely zákona o účetnictví v roce 2016 – komentář k nefinančním informacím
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.)
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 250/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 369/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek – viz dále MI
   • Odkazy na MI č. 47, 48 a 50, kde byla podrobně komentována jak novela zákona o účetnictví, tak i úpravy v obsahu účetního výkaznictví
   • Zmíněny dílčí novely v roce 2017 k výše uvedeným vyhláškám, jejich účinnost až od 1. 1. 2018
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 36 interpretací (příloha - interpretace v pdf)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Sestavení účetních výkazů - zůstávají v platnosti změny z loňského roku
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace zpracované v roce 2017 (Specifika daňové a další legislativní změny)
   • MI č. 55 - Předjaří 2017 - komentář
   • MI č. 56 - Jaro 2017 - komentář
   • MI č. 57 - Prázdniny 2017 - komentář
   • MI č. 58 - Po prázdninách 2017 - komentář
   • MI č. 59 - Podzim 2017 - komentář
   • MI č. 60 - Vánoce 2017 - komentář
 • Příloha:
  • Úvodní text k Interpretacím Národní účetní rady a úplný výčet všech 36 schválených interpretací – ve formátu pdf

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 60 z 29. 12. 2017 - "Vánoce 2017"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: listopad - prosince 2017)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Nález Ústavního soudu - EET
   • Komentář k nálezu ÚS, který zrušil náběh třetí a čtvrté etapy EET
   • Komentář ke stanovisku MF z 15. 12. 2017 k Nálezu ÚS
  • Tiskopisy daně z příjmů právnických osob za rok 2017
   • Komentář k přiznání DPPO – přílohy (odkazy tiskopisů v pdf)
   • Pokyny k vyplnění DPPO – odkazy v pdf
  • Přiznání k dani silniční
   • Tiskopisy – komentář (termíny, způsob a termíny zasílání)
 • Ostatní důležité daňové/účetní předpisy
  • Vyhláška č. 463/2017 Sb., základní sazby pro tuzemské cestovní náhrady – komentář
  • Vyhláška č. 401/2017 Sb., základní sazby diet pro zahraničí – komentář
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. – účinnost od 1. 1. 2018 – komentář
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 397/2017 Sb. – účinnost od 1. 1. 2018 – komentář
  • Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 398/2017 Sb. – účinnost od 1. 1. 2018 – komentář
  • Vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb. – účinnost od 1. 1. 2018 – komentář
  • Vyhláška č. 504/2002 Sb., beze změn
 • Ostatní legislativa
  • Vyhláška č. 459/2017 Sb., změna náležitostí formulářů na podávání návrhu na zápis nebo výmaz do veřejného věstníku
  • Tiskopisy pro evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby a nastavení dálkového přístupu k rejstříku pro vybrané organizace a fyzické osoby
  • Komentář – odkaz na podrobnou informaci viz MI č. 59 bod 2 z 30. 10. 2017

METODICKÁ INFORMACE č. 59 z 30. 10. 2017 - "Podzim 2017"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: září - říjen 2017)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon
   • Komentář v oblasti změny zákona o DPH v části XXXIII. - § 56 a změny v obsahu kontrolního hlášení
  • Nařízení vlády č. 286/2017, kterým se mění výše minimální mzdy
   • Komentář minimální mzdy
   • Komentář zaručené mzdy
  • Zákon č. 289/2017, kterým se mění zákon o živnostenském podnikání
   • Komentář zjednodušení při předkládání podkladů ŽÚ
  • Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
   • Komentář zrušených §§ 147 - 150 NOZ
   • Komentář platného § 146 NOZ – citace
  • Nařízení vlády č. 340, 341, 342/Sb., kterým se určují nové tarify ve veřejných službách, správě a státních zaměstnanců
  • Finanční zpravodaj č. 7/2017, zrušení vracení daně z přidané hodnoty vybraným zahraničním osobám
 • Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon "o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu"
  • Účinnost od 1. 1. 2018
  • Určení skutečného majitele – materiální znaky
  • Návaznost na AML (Anti Money Laundering)
  • Právní fikce určení skutečného vlastníka
  • Povinnost registrace zapsaných právnických osob do veřejných rejstříků
  • Pravidla budou určeny prováděcí vyhláškou

METODICKÁ INFORMACE č. 58 z 31. 8. 2017 - "Po prázdninách 2017"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: červenec - srpen 2017)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon zaměstnanosti, s účinností od 29. 7. 2017/1. 10. 2017
   • Komentář v oblasti změn zprostředkování práce/zákoníku práce
  • Zákon č. 235/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, s účinností od 1. 1. 2018
   • Komentář
  • Zákon č. 254/2017, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s účinností od 20. 7. 2017
   • Komentář
  • Vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 410/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2018
   • Komentář, včetně novelizace „technické vyhlášky“ (274/2017 Sb.)
 • Co probíhá schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně
  • komentář ke „schválení statusu veřejné prospěšnosti“
  • Komentář k průběhu očekávané 60. schůze PS
   • Poslanecký návrh novely zákona o spotř. dani – komentář
   • Zákon o řízení a kontrole veřejných financí – zamítnutý Senátem – komentář
   • Novela zákona o rozpočtových pravidlech (218/2000 Sb.) - komentář
 • Různé
  • Komentář k GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • Vstup v platnost dnem 25. 5. 2018
© 2004 - 2018 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers
[CNW:Counter]