AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 84 z 11. 1. 2018

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017
Počet stran: 9 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Zmíněny 2 novely zákona o účetnictví v roce 2016 – komentář k nefinančním informacím
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.)
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 250/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 369/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek – viz dále MI
   • Odkazy na MI č. 47, 48 a 50, kde byla podrobně komentována jak novela zákona o účetnictví, tak i úpravy v obsahu účetního výkaznictví
   • Zmíněny dílčí novely v roce 2017 k výše uvedeným vyhláškám, jejich účinnost až od 1. 1. 2018
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 36 interpretací (příloha - interpretace v pdf)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Sestavení účetních výkazů - zůstávají v platnosti změny z loňského roku
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace zpracované v roce 2017 (Specifika daňové a další legislativní změny)
   • MI č. 55 - Předjaří 2017 - komentář
   • MI č. 56 - Jaro 2017 - komentář
   • MI č. 57 - Prázdniny 2017 - komentář
   • MI č. 58 - Po prázdninách 2017 - komentář
   • MI č. 59 - Podzim 2017 - komentář
   • MI č. 60 - Vánoce 2017 - komentář
 • Příloha:
  • Úvodní text k Interpretacím Národní účetní rady a úplný výčet všech 36 schválených interpretací – ve formátu pdf

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 64 z 30. 8. 2018 - "Podzim 2018"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: červenec - srpen 2018)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Úprava SSL certifikátu – EET k datu 10. 9. 2018 - komentář
 • Z další legislativy
  • Připomenutí zveřejnění „skutečného majitele“ - návaznost na směrnici AML (Anti Money Laundering) k datu 1. 1. 2019
 • Účetní, daňové rady a informace
  • Transferové ceny a správce daně – pokračování (průběh daňové kontroly – komentář)
  • Péče řádného hospodáře dle NOZ a ZOK s účinností od 1. 1. 2014, komentář a příklady možných situací

METODICKÁ INFORMACE č. 63 z 28. 6. 2018 - "Léto 2018"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: květen - červen 2018)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Novela Daňového řádu, zákon č. 94/2018 Sb.
   • Komentář k prolomení mlčenlivosti vybraných nezávislých profesí nad rámec Evropské směrnice
 • Z další legislativy – materiály z PS (16. schůze od 26. 6. 2018)
  • Zrušení karenční doby – proplácení nemocenského – komentář
  • PT 207 – první čtení: vládní novela zákona o obch. korporacích – komentář
  • PT 205 - první čtení: vládní novela zákona o EET – komentář
  • PT 140, 161 – poslanecké návrhy k novelám DPH – komentář
  • PT 206 - první čtení: vládní novela daňových zákonů/daňový balíček – komentář
 • Účetní, daňové rady a informace
  • Připomenutí změn v účetním výkaznictví – komentář
  • Transferové ceny a správce daně – komentář
  • „Ještě k souběhu funkcí“ – nový judikát NSS – komentář

METODICKÁ INFORMACE č. 62 z 30. 4. 2018 - "Jaro 2018"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: březen - duben 2018)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Odkaz k novele Daňového řádu, kterou odmítl Senát
   • Komentář k prolomení mlčenlivosti vybraných nezávislých profesí nad rámec Evropské směrnice
 • Z další legislativy
  • Očekávané změny v zákonu o DPH v roce 2019 – komentář
  • Judikát NSS k výkonu funkce jednatele
   • Komentář judikátu – „samostatná ekonomická činnost dle zákona o DPH“
   • Co lze v dohledné době očekávat
 • Aktuální info k GDPR
  • Desatero omylů - podrobný komentář
 • Práva a povinnosti správce daně a poplatníka daně při kontrole
  • Komentář k právům daňového poplatníka
  • Komentář k povinnostem správce daně
  • Užitečné návody postupu při kontrole

METODICKÁ INFORMACE č. 61 z 25. 2. 2018 - "Zima 2018"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: leden - únor 2018)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Novela vyhl. č. 500/2002 Sb., ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb.
   • Komentář ke změnám v obsahu účetního výkaznictví
   • Komentář ke změnám v účetních metodách – celkové shrnutí
   • Komentář ke změnám v ČÚS
   • Odkaz na úplné znění veškerých změn – SAGIT č. 1244
  • Novela vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 273 a 397/2017 Sb.
   • Komentář k dílčím změnám v účetních metodách
   • Komentář k dílčím změnám „technické vyhlášky“ (č. 383/2009 Sb., ve znění vyhl. 398/2017 Sb.)
   • Odkaz na úplné znění veškerých změn – SAGIT č. 1250
  • Vyhl. č. 504/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb.
   • Odkaz na aktuální znění (2018 beze změn) – SAGIT č. 1252
 • Z další legislativy
  • Finanční zpravodaj č. 1/2018 – pokyny: GFŘ-D-33, GFŘ-D-36 – komentáře
  • Finanční zpravodaj č. 2/2018 – Seznam států vyměňujících zprávy o mezinárodní spolupráci (odkaz na stránky MF)
  • Nová pravidla pro  daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a půjček (úvaha legislativních změn v roce 2018)
  • Souhrnná koncepce nové účetní legislativy pro rok 2020 - 2030 – komentář uvažovaných změn
  • Jak dále v GDPR – komentář možných postupů
© 2004 - 2018 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers
[CNW:Counter]