AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 86 z 13. 1. 2020

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019
Počet stran: 7 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Zmíněny 3 novely zákona o účetnictví – komentář k nefinančním informacím
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) - beze změny pro rok 2019
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 273 a č. 397/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek -
    Odkazy na MI č. 61 z 25. 2. 2018, kde byly podrobně komentovány změny v obsahu a formátu účetního výkaznictví (podnikatelé/neziskové organizace a vybrané účetní jednotky).
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 39 interpretací
  • Specifika významnosti v účetní závěrce (dle čs. předpisů, IFRS a ISA)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování (Interpretace NÚR č. 39)
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Sestavení účetních výkazů - zůstávají v platnosti změny z loňského roku
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace zpracované v roce 2019 (Specifika daňové a další legislativní změny)
   • MI č. 67 - JARO 2019 - komentář
   • OPERATIVNÍ INFORMACE č. 6
   • OPERATIVNÍ INFORMACE č. 7
   • MI č. 68 - DUBEN 2019 - komentář
   • MI č. 69 - LÉTO 2019 - komentář
   • MI č. 70 - POZDNÍ LÉTO 2019 - komentář
   • MI č. 71 - PODZIM 2019 - komentář
   • MI č. 72 - ZIMA 2019 - komentář

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 75 z 24. 6. 2020 - "Léto 2020"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: květen - červen 2020)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 191/2010 Sb., - HLAVA IV. Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace – komentář
  • Finanční zpravodaj č. 8 z 5. 5. 2020. – 11: pokyn MF-17 k možnosti uplatňovat odpočet daně za výzkum a vývoj, 12: Sdělení k pokynu MF-17 - komentáře
  • Očekávané zákony – do data vydání MI nebylo publikováno ve Sbírce zákonů:
   • Firmy do 50 zaměstnanců nebudou platit sociální pojištění – komentář, včetně vysvětlivek MPSV
   • Novela zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021 – komentář
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Sněmovní tisk 572 – řada novel zákonů, rozsáhlý komentář
  • Sněmovní tisk 841 – novela ZDPH – rozsáhlý komentář
  • Sněmovní tisk 874 – novela ZDPH – rozsáhlý komentář
  • Sněmovní tisk 867 – novela ZDP/2021 – rozsáhlý komentář
  • Další mimořádná opatření z důvodu koronaviru – rozsáhlá komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schválila Poslanecká sněmovna ve 2. čtení – komentář souvislostí
  • Protikrizový daňový balíček schválen Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu – obsáhlý komentář
  • Judikát NSS – zákaz prodloužení lhůty pro doměření daně z důvodu „řetězení daňové ztráty“ – komentář

METODICKÁ INFORMACE č. 74 z 29. 4. 2020 - "Jaro 2020"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: březen - duben 2020)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 137/2010 Sb., o některých úpravách v oblasti EET v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, s účinností od 27. 3. 2020. Komentář, včetně upozornění na platnost změn v sazbách DPH od 1. 5. 2020 – viz Operativní informace č. 8 z 16. 3. 2020
  • Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2021
  • Zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních s dopadem na odvětví turistického ruchu, s účinností od 24. 4. 2020 - komentář
  • Finanční zpravodaj č. 4 z 16. 3. 2020 – komentář
  • Finanční zpravodaj č. 5 z 24. 3. 2020 – komentář
  • Finanční zpravodaj č. 6 z 31. 3. 2020 – komentář
  • Finanční zpravodaj č. 7 z 15. 4. 2020 - komentář
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Novela daňového řádu – po vrácení Senátem neschváleno, komentář. Bude předloženo znovu po úpravách
  • Komentář dění v Poslanecké sněmovně
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Informace Finanční správy k možnému prodloužení platby daně z nemovitostí - komentář

METODICKÁ INFORMACE č. 73 z 28. 2. 2020 - "Předjaří 2020"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: leden - únor 2020)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Vyhl. č. 357/2019 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb – komentář
  • Vyhl. č. 358/2019 Sb., o změně sazeb cestovních náhrad
  • Zák. č. 364/2019 Sb., o změně zákonů v souvislosti se zvyšováním příjmů státního rozpočtu – podrobný komentář v MI č. 72
  • Zák. č. 366/2049 Sb., kterým se mění zákoník práce – komentář
  • Sdělení č. 27/2020: Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného Království Velké Británie z EU – komentář
  • Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích – rozsáhlý komentář (účinnost od 1. 1. 2021)
  • Finanční zpravodaj č. 2 z 13. 1. 2020 – komentář
  • Finanční zpravodaj č. 3 z 23. 1. 2020 - komentář
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Novela zákoníku práce – prošlo 1. čtením – komentář
  • Novela daňového řádu – schváleno, komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Informace GFŘ k postupům pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti – komentář i s odkazem na MI č. 72

METODICKÁ INFORMACE č. 72 z 20. 12. 2019 - "Zima 2019"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: listopad - prosinec 2019)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. o úpravě platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • Vyhl. č. 310/2019 Sb., o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 - komentář
  • Nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy – komentář
  • Finanční zpravodaj č. 7 z 29. 11. 2019 – komentář
  • Finanční zpravodaj č. 8 z 12. 12. 2019
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Tisk 509 – „daňový balíček“ – schváleno PS 18. 12. 2019, komentář změn, účinné od 1. 1. 2020
  • Tisk 572 – novela zákona o DPH (v návaznosti na Nařízení EU o zpřísnění prokazování nároku na osvobození a přesunu zboží mezi jednotlivými státy – platné již od 1. 1. 2020). Novela dosud v Poslanecké sněmovně, zatím neschváleno.
  • Tisk 580 – novela daňového řádu, včetně novely ZDPH - rozsáhlý komentář, rovněž dosud neschváleno PS
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Nová pravidla v obchodování se zbožím v EU dle Nařízení Rady 2018/2019 – samostatný rozsáhlý komentář, včetně připravované národní úpravy – viz již Tisk 572 v Poslanecké sněmovně
  • Nový zákon o účetnictví – komentář předloženého záměru MF, včetně vlivů na zákon o dani z příjmů
  • „Finanční správa přitvrzuje“ – komentář zasílaných podnětů správci daně orgánům činných v trestním řízení na možné daňové delikty
© 2004 - 2020 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers
[CNW:Counter]