AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 85 z 16. 1. 2019

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018
Počet stran: 9 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2018 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Zmíněny 3 novely zákona o účetnictví – komentář k nefinančním informacím
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) - beze změny pro rok 2018
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 273 a č. 397/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek
   • Odkazy na MI č. 61 z 25. 2. 2018, kde byly podrobně komentovány změny změny v obsahu a formátu účetního výkaznictví (podnikatelé/neziskové organizace a vybrané účetní jednotky).
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 37 interpretací (příloha - interpretace v pdf)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Sestavení účetních výkazů - zůstávají v platnosti změny z loňského roku
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace zpracované v roce 2018 (Specifika daňové a další legislativní změny)
   • MI č. 61 - Zima 2018 - komentář
   • MI č. 62 - Jaro 2018 - komentář
   • MI č. 63 - Léto 2018 - komentář
   • MI č. 64 - Podzim 2018 - komentář
   • MI č. 65 - Pozdní podzim 2018 - komentář
   • MI č. 66 - Zima 2018/2019 - komentář
 • Příloha:
  • Úvodní text k Interpretacím Národní účetní rady a úplný výčet všech 37 schválených interpretací – ve formátu pdf

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 70 z 30. 8. 2019 - "Pozdní léto 2019"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: červenec - srpen 2019)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákony/vyhlášky registrované ve Sbírce zákonů - bez nálezu významných změn
  • Finanční zpravodaj č. 6/2019 – body 9 - 10 (aktualizované vymezení smluvních států o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Tisk 205 (novela zákona o EET) – po vrácení Senátem bude PS opět projednávat – komentář výhrad Senátu
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Ukončení platnosti pokladních certifikátů – komentář
  • Výklad GFŘ k uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje po novele zákona č. 80/2019 Sb. – komentář
  • Vládou schválená novela daňového řádu – zjednodušení komunikace se správcem daně – doména: www.mojedane.cz - komentář

METODICKÁ INFORMACE č. 69 z 28. 6. 2019 - "Léto 2019"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: květen - červen 2019)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – komentář
  • Zákon č. 111/2019 Sb., doprovodný zákon k výše uvedenému – komentář
  • Nařízení Vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění obsahové náplně jednotlivých živností - komentář
  • Finanční zpravodaj č. 5/2019 – pokyn GFŘ D-34 k transferovým cenám a doprovodné pokyny GFŘ (OECD) – komentář
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Tisk 205 – novela zákona o EET – schváleno a posláno do Senátu – komentář dalšího uvažovaného postupu a podmínek v novele zákona, včetně změn v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Připravovaný zákon o účetnictví – komentář obsahu a účinnosti
  • Změny v pojistném na nemocenské pojištění k 1. 7. – komentář
  • Úvahy MF o jednodušší komunikaci v daních a úpravách daňového řádu – komentář, tabulka úpravy sankčních úroků po plánované novele daňového řádu

METODICKÁ INFORMACE č. 68 z 30. 4. 2019 - "Duben 2019"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: březen - duben 2019)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Nález Ústavního soudu č. 71/2019 Sb., kterým se potvrzuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv (viz již náš komentář v MI č. 67)
  • Zákon č. 74/2019 Sb., některé vztahy v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie z EU (týká se daňových rezidentů V.B. v ČR)
  • Zákon č. 80/2019 Sb., který novelizuje celou řadu daňových zákonů (tzv. „daňový balíček“) - zbývající komentář. Předcházející komentáře k obsahu novely ZDP: Operativní informace č. 7 z 29. 3. 2019, k obsahu novely ZDPH: Operarativní informace č. 7 z 5. 4. 2019
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (tzv. „adaptační zákon ke GDPR“). - komentář
  • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s adaptačním zákonem.
  • FZ č. 3/2019 – přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní účty orgány Celní správy.
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Tisk 205 – novela zákona o EET, druhé čtení/třetí čtení? – komentář
  • Tisk 207 - novela zákona o obchodních korporacích – komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Změny v Kontrolním hlášení – komentář a odkazy na pokyny GFŘ, účinnost od 1. 10. 2019
  • Konec sporů o souběhu funkcí – seriál na pokračování, komentář k aktuálnímu textu § 5, odst. 2 a 3 zákona o DPH

METODICKÁ INFORMACE č. 67 z 28. 2. 2019 - "Jaro 2019"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: leden - únor 2019)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 6/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon o DPH – komentář
  • Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se novelizuje insolvenční zákon - komentář
  • Zákon č. 32/2019, kterým se mění zákoník práce – zrušení karenční doby – komentář
  • FZ č. 2/2019 – pokyn GFŘ D-40: stanovení jednotných kursů za zdaňovací období roku 2018
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Tisk 206 – daňový balíček znovu ve sněmovně – komentář
  • Tisk 205 – novela zákona o EET, první čtení – komentář
  • Tisk 261 - novela zákona o kontrole – komentář
  • Tisk 207 - novela zákona o obchodních korporacích – komentář
  • Tisk 138/139 – zákon o zpracování osobních údajů (GDPR) – znovu ve sněmovně – komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Zákon o registru smluv platí – rozhodl Ústavní soud – komentář
  • Konec sporů o souběhu funkcí – komentář právního stavu a judikátů Nejvyššího a Ústavního soudu
© 2004 - 2019 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers
[CNW:Counter]