AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 90 z 11. 1. 2024

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2023
Počet stran: 9 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2023 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Novely zákona o účetnictví – komentář
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) - beze změny od roku 2020
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 273 a č. 397/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek -
    Odkazy na MI č. 61 z 25. 2. 2018, kde byly podrobně komentovány změny v obsahu a formátu účetního výkaznictví (podnikatelé/neziskové organizace a vybrané účetní jednotky).
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 48 interpretací, komentář vybraných interpretací
  • Specifika významnosti v účetní závěrce (dle čs. předpisů, IFRS a ISA)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování (Interpretace NÚR č. 39)
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Specifika dotace na zmírnění následků nákladů na energie (dotace MPO)
  • Vypořádání event. nevyúčtovaných dotací poskytovaných v rámci pandemie COVID-19
  • Sestavení účetních výkazů - formát i obsah zůstává beze změny
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích - vliv novely ZOK (č. 33/2020 Sb.)
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví + novela ZOK
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro naše klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled ve významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace a Operativní informace zpracované v roce 2023 (Specifika daňových a dalších legislativních změn)
   • MI č. 91 - JARO 2023 - komentář
   • MI č. 92 - JARO - LÉTO 2023 - komentář
   • MI č. 93 - LÉTO 2023 - komentář
   • MI č. 94 - KONEC LÉTA 2023 - komentář
   • MI č. 95 - PODZIM 2023 - komentář
   • MI č. 96 - ZIMA 2023 - komentář

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 99 z 28. 6. 2024 - "Léto 2024"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: květen - červen 2024)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické normě vybraných účetních jednotek, s účinností od 1. 7. 2024 - komentář
  • Zákon č. 123/2024 Sb., kterým se mění Obč.Z., s účinností od 1. 1. 2025 - komentář
  • Zákon č. 163/2024 Sb., kterým se novelizuje zákon o investičních společnostech + přílepek MPSV, s účinností od 1. 7. 2024. Na zmíněný „přílepek MPSV“ již delší dobu čekáme (PT 570) - rozsáhlý komentář
 • Aktuální informace o dění v Parlamentu
  • V prvním čtení aktuální schůze PS zařazena rozsáhlá novela ZDPH, s účinností od 1. 1. 2025. Komentář – odkaz na Sněmovní tisk 726/0.
  • Odkaz na novelu zákona o investičních společnostech (tisk 570) a to včetně „přílepku“ (tisk 570/3) - komentář
 • Ostatní legislativní novinky a informace
  • Nový zákon o účetnictví – aktuální informace
   Jak jsme již uváděli v MI č. 98, kdy byla Legislativní radou vlády vrácena předloha podoby nového zákona o účetnictví, došlo k dalšímu posunu a zdá se, že to MF myslí s dokončením nového zákona vážně - ale jak to nakonec dopadne, není v tomto okamžiku jasné.
   Níže proto uvádíme teze pracovní verze nového zákona, jejíž součástí jsou vybrané dokumenty ke stažení, kde si můžete dohledat v případě zájmu příslušné prováděcí předpisy, včetně podoby závěrečných účetních výkazů. Doporučujeme si projít alespoň „průvodní dopis“, který stručně shrnuje dosavadní postupy.
   Rozsáhlý komentář, včetně odkazů na stažení vybraných prováděcích přredpisů zákona.
  • Přísnější EU pravidla boje proti praní špinavých peněz
   Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu - komentář.
  • Mezinárodní úmluva o umělé inteligenci a ochraně lidských práv
   Parlamentní shromáždění a Výbor ministrů Rady Evropy schválily první mezinárodní úmluvu o umělé inteligenci a ochraně lidských práv - komentář.
  • Upravený centrální registr de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl na svém webu, že ke dni 1. června 2024 je naplánováno spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) – komentář.
  • Přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti
   Aktuální komentář – vráceno LRV k přepracování.
  • Databáze informačních povinností (DIP)
   Na cestě je spuštění této vládní databáze jako informace pro veřejnost zdarma - komentář.

METODICKÁ INFORMACE č. 98 z 24. 4. 2024 - "Jaro 2024"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: březen - duben 2024)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Odkaz na novelu zákona o investičních společnostech (tisk 570) a to včetně „přílepku“ (tisk 570/3).
   Jde o přílepek MPSV – úpravy „dohodářů“ a odklad nových postupů až od 1. 1. 2025.
 • Ostatní legislativní novinky a informace
  • Nový zákon o účetnictví – aktuální informace
   Komentář dalších postupů této novely, kdy v březnu vrátila tento materiál Legislativní rada vlády ministerstvu financí zpět k dopracování s požadavkem předložit všechny zákony, kterých se tato novela dotkne, zejména zákona o daních z příjmů.
   Dále Komentář ke změně limitů pro povinný audit – z důvodu nejasnosti účinností nového zákona ani zde není zřejmé, od kdy budou nové limity platit.
  • Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – rozšíření stávajícího zákona č. 181/2014 Sb., který byl již sedmi dílčími zákony postupně novelizován.
   Podrobný komentář Směrnice NIS2 o přípravě novely zákona o kybernetické bezpečnosti a současných hrozbách, které neustále stoupají, včetně hlavních bodů, které bude dle této novely třeba sledovat.
  • Éra adaptability – trh práce v roce 2024
   Komentář 14 klíčových trendů, které budou v letošním roce a následujících letech ovlivňovat trh práce – tyto trendy publikovala Společnost ManpowerGroup Česká republika v březnu 2024. Všech 14 klíčových trendů v MI uvedeno.
  • Připomínkové řízení k další novele zákoníku práce
   Komentář k „Flexibilní novele zákoníku práce“, kterou předkládá MPSV v rámci „programového prohlášení vlády“ a doporučení odborníků v „NERV“. V komentáři uvedeny základní body této novely.

METODICKÁ INFORMACE č. 97 z 26. 2. 2024 - "Předjaří 2024"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: leden - únor 2024)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Novela zákona o účetnictví ve znění zákona č. 349/2023 Sb., v rámci Konsolidačního balíčku (zákon č. 349/2023 Sb., v části třicátépáté), s účinností od 1. 1. 2024.
  • Vyhláška č. 443/2023 Sb., s účinností od 1. 1. 2024. Jde o souhrnnou vyhlášku, která reaguje na dílčí změny zákona o účetnictví, která byla provedena v rámci „Konsolidačního balíčku“, s účinností od 1. 1. 2024.
  • Vyhláška č. 500 – komentář + změny ČÚS
  • Vyhláška č. 504 – komentář + změny ČÚS
  • Vyhláška č. 410 – komentář + změny ČÚS
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Změny v Kontrolním hlášení a daňovém přiznání k DPH od 1. 1. 2024 – komentář + odkaz na novelu
  • Změny § 21 ZDPH od 1. 1. 2024 – komentář + odkaz na novelu
  • Informace GFŘ k žádosti o závazné posouzení – komentář + odkaz na pokyn GFŘ
  • Změny v dosavadním systému všech podpor penzijního připojištění – komentář + odkaz na metodický pokyn MF
  • Předkládací zpráva nového zákona o účetnictví do Legislativní Rady vlády – úplné znění
  • Důvodová zpráva k novému zákonu o účetnictví do Legislativní Rady vlády - viz odkaz na úplné znění

METODICKÁ INFORMACE č. 96 z 29. 12. 2023 - "Zima 2023"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: listopad - prosinec 2023)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Celá Metodická informace je věnována zákonu č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
  • Z důvodu rozsáhlosti a složité přehlednosti tohoto zákona (66 samostatných částí – 116 normostránek v ASPI) a předmětu podnikání našich klientů, jsou v této MI komentovány jen vybrané části:
   • ĆÁST SEDMÁ: Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení podrobný komentář
   • ĆÁST DEVÁTÁ: Změna zákona o dani z nemovitých věcí – podrobný komentář, včetně nových sazeb daně podle jednotlivých pozemků/staveb
   • ČÁST DESÁTÁ: Změna zákona o dani z příjmu – podrobný komentář (v návaznosti na Operativní informaci č. 14 - DAŇOVÝ BALÍČEK)
   • ČÁST DVANÁCTÁ: Změna zákona o dani silniční – stručný komentář, nedochází k významným změnám
   • ČÁST DVACÁTÁČTVRTÁ: Změna zákona o rozpočtových pravidlech - podrobný komentář, zejména pro PO a změny ve FKSP
   • ČÁST TŘICÁTÁPÁTÁ: Změna zákona o účetnictví – podrobný komentář (změna měny, výroční zpráva, zpráva o udržitelnosti, atd.).
   • ČÁST TŘICÁTÁŠESTÁ: Změna zákona o dani z přidané hodnoty – podrobný komentář, včetně vybraných starých a nových sazeb DPH
   • ČÁST ČTYŘICÁTÁ: Změna zákona o veřejných výzkumných institucích – plné znění novely
   • ČÁST PADESÁTÁDEVÁTÁ: Změna zákona o auditorech – komentář změn v souvislosti s ověřováním Zpráv o udržitelnosti
   • ČÁST ŠEDESÁTÁŠESTÁ: Zrušovací ustanovení – uvedeno v plném rozsahu (týká se zejména vyhlášek o FKSP)
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Nárůst minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 18.900 Kč - komentář k tabulce zaručených mezd
  • Návrh paušálních odměn při práci na dálku - 4,50 Kč za každou započatou hodinu – komentář
  • Vyhl. č. 341/2023 Sb. o úpravě sazeb zahraničního stravného

METODICKÁ INFORMACE č. 95 z 26. 10. 2023 - "Podzim 2023"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: září - říjen 2023)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 270/2023 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, účinnost od 1. 10. 2023 - komentář
  • Zákon č. 274/2023 Sb., o rozúčtování nákladů na teplo, účinnost od 1. 1. 2024 – komentář
  • Zákon č. 276/2023 Sb., o zrušení obsolentních právních předpisů, účinnost od 1. 1. 2024 – (přiložen odkaz na úplný výčet)
  • Zákon č. 281/2023 Sb., novela zákoníku práce, účinnost od 1. 10. 2023, 1. 1. 2024 – obsáhlý komentář
  • Zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, účinnost od 23. 9. 2023 – komentář
  • Zákon č. 285/2023 Sb., změna insolvenčního zákona, účinnost od 23. 9. 2023 - komentář
 • Co je nového v Poslanecké sněmovně
  • Komentář ke schválení Konsolidačního balíčku – 13. 10. 2023 a očekávané projednání v Senátu 8. 11. 2023
  • PT 450 – novela zákona o zaměstnanosti 2. čtení
  • PT 548 – novela zákona o digitální službě – 1. čtení
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Finanční správa chystá nový Informační systém (nDIS) – komentář
  • Příprava na ESG – etapy zavedení (součást konsolidačního balíčku) - komentář
© 2004 - 2024 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers