AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 88 z 13. 1. 2022

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2021
Počet stran: 9 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2021 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Zmíněny 2 novely zákona o účetnictví – komentář
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) - beze změny pro rok 2021
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 273 a č. 397/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek -
    Odkazy na MI č. 61 z 25. 2. 2018, kde byly podrobně komentovány změny v obsahu a formátu účetního výkaznictví (podnikatelé/neziskové organizace a vybrané účetní jednotky).
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 46 interpretací, komentář vybraných interpretací
  • Specifika významnosti v účetní závěrce (dle čs. předpisů, IFRS a ISA)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování (Interpretace NÚR č. 39)
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO (možný vliv "daňového balíčku")
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Specifika dotací poskytovaných v rámci pandemie COVID-19
  • Sestavení účetních výkazů - formát i obsah zůstává beze změny
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích - vliv novely ZOK (č. 33/2020 Sb.)
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví + novela ZOK
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro naše klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled ve významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace zpracované v roce 2021 (Specifika daňových a dalších legislativních změn)
   • MI č. 79 - PŘEDJAŘÍ 2021 - komentář
   • MI č. 80 - JARO 2021 - komentář
   • MI č. 81 - LÉTO 2021 - komentář
   • MI č. 82 - POZDNÍ LÉTO 2021 - komentář
   • MI č. 83 - PODZIM 2021 - komentář
   • MI č. 84 - ZIMA 2021 - komentář
   • OPERATIVNÍ INFORMACE č. 10 - komentář k "daňovému balíčku"
   • OPERATIVNÍ INFORMACE č. 11 - komentář k posunutí termínů pro daňová přiznání za rok 2020 + aktuální informace za rok 2021: posunutí termínu k přiznání silniční daně a daně z nemovitostí o 2 měsíce

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 89 z 31. 10. 2022 - "Podzim 2022"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: září - říjen 2022)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon o evidenci skutečných majitelů – účinnost od 1. 10. 2022 - komentář
  • Nařízení Vlády č. 262/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za energie – účinnost od 1. 9. 2022 - komentář
  • Nařízení Vlády č. 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, účinnost od 1. 9. 2022 - komentář
  • Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o změnách v platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – účinnost od 1. 9. 2022 - komentář
  • Vyhláška č. 269/2022 Sb. a vyhláška č. 270/2022 Sb., s účinností od 1. 1. 2023 - komentář
  • Nařízení vlády č. 272/2022 Sb., kterým se mění Nař.vlády č. 262/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za energie - komentář
  • Zákon č. 287/2022 Sb., kterým se mění energetický zákon – účinnost od 1. 10. 2022 - komentář
  • Vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích – účinnost od 1. 1. 2023 - komentář
  • Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci – účinnost od 1. 1. 2023 - komentář
  • Finanční zpravodaj číslo 13/2022 z 14. 10. 2022 - komentář
 • Informace z dění v Poslanecké sněmovně (čeká na schválení)
  • V Poslanecké sněmovně je v současné době projednáván sněmovní tisk 254: návrh novel několika daňových zákonů, mj. i ZDPH s předpokládanou účinností k 1. 1. 2023 (několik bodů z přechodných ustanovení k novele ZDPH však má nabýt účinnosti dříve) - rozsáhlý komentář
  • Dalším tiskem, který se „povaluje v PS delší dobu“ je tisk 177: zrušení EET - komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Automatické zřízení datových schránek - komentář
  • Další připravovaná novela Zákoníku práce - komentář

METODICKÁ INFORMACE č. 88 z 25. 8. 2022 - "Pozdní léto 2022"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: červenec - srpen 2022)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 175/2022 Sb. O některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – účinnost od 27. 6. 2022 - obsáhlý komentář k novelám zákonů 65.66.67/2022 Sb.
  • Zákon č. 195/2022 Sb., kterým se mění stavební zákon, s účinností od 1. 7. 2022 - formální změna – komentář
  • Zákon č. 198/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., O některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – účinnost od 30. 6. 2022 - komentář – v krátké době druhé změny zákona (UA).
  • zákon č. 232/2022 Sb., kterým se mění Energetický zákon (458/2000 Sb.), s účinností od 10. 8. 2022 - rozsáhlý komentář
  • Vyhl. 237/2022 Sb., o úpravách cestovních náhrad a stravného, účinnost od 20. 8. 2022 - jde o úpravu diet v bodu 1. a v bodu 2. změna sazby pro benzín 90 oktanů – komentář změn bod 1 a 2 novelizace vyhlášky
  • Nař. vlády č. 288/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesené daňové povinnosti (RPDP), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností k 10. 8. 2022 - nejedná se o žádné významné změny – v bodu 2 MI 8 je uveden podrobný výklad.
  • Finanční zpravodaje - Finanční zpravodaje č. 10-12/2022 - komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Změny/nezměny ve výčtu položek pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP) - podrobný komentář k Nař. vlády č. 288/2022 Sb.
  • Judikát Nejvyššího správního soudu – vykazování soukromých jízd - podrobný komentář k postupu správce daně, který zjistil nesprávné údaje v knize jízd a napadl uplatněný nárok na odpočet DPH u pořízeného automobilu pro služební účely.

METODICKÁ INFORMACE č. 87 z 23. 6. 2022 - "Léto 2022"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: květen - červen 2022)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • č. 93/2022 Sb., zákon, kterým se mění zákon o spotřební dani a dani z přidané hodnoty, s účinností od 27. 4. 2022 - komentář
  • Vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhl. o změně sazby průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad, s účinností od 14. 5. 2022 - komentář
  • Zákon č. 128/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – účinnost od 21. 5. 2022 - podrobný komentář všech 4 paragrafů zákona
  • Zákon č. 130/2022 Sb., kterým se mění trestní zákoník, s účinností od 28. 6. 2022 - komentář
  • Zákon č. 131/2022 Sb., novela zákona o spotřebních daních, s účinností od 1. 6. 2022 - komentář
  • č. 142/2022 Sb. novela zákona o dani z příjmů a silniční daně, s účinností od 1. 7. 2022 - rozsáhlý komentář + kompletní stanovisko Finanční správy k postupům u silniční daně v roce 2022
  • Finanční zpravodaje č. 8-9/2022 - komentář
 • Informace z dění v Poslanecké sněmovně (vybrané tisky z probíhajících/ukončených schůzí)
  • PT 137 stavební zákon (změna zákona č. 283/2021 Sb.) Jde o zákon přijatý v minulém roce a nyní je opět předkládána jeho významná novela. Obsáhlý komentář – schváleno.
  • PT 139 novela živnostenského zákona a dále postupů v právu obchodních společností v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů. Komentář. zařazené na 1. čtení v rámci této schůze.
  • PT 177 zrušení EET. Tímto vládním návrhem se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Rovněž teprve v prvním čtení. Komentář.
  • Dále Poslanecká sněmovna schválila zkrácené úvazky – komentář čeho a koho se týká. Je předmětem jednání v Senátu.
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Vláda schválila zvýšení limitu pro registraci DPH na 2 mil. Kč a dále zmírnění pokut a lhůt u kontrolního hlášení pro živnostníky a dále schválena novela ZDP – prodloužení platnosti „zrychlených odpisů“ a další změny – je připraveno na projednání ve Sněmovně.
  • Bankovní rada ČNB na jednání 22. 6. 2022 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) na 7,00 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 6,00 % a lombardní sazby na 8,00 %.
  • Nový pojem ESG (vysvětlen anglický obsah). Komentář ke Zprávám o udržitelnosti. 3 základní Faktory ESG (E, S, G) a poukaz na možné dopady při získávání nových úvěrů a vazeb na ověřování auditorem.

METODICKÁ INFORMACE č. 86 z 29. 4. 2022 - "Jaro - léto 2022"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: únor - březen 2022)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • č. 30/2022 Sb. Sdělení MF, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami – účinnost od 1. 4. 2022 - komentář
  • Vyhláška č. 34/2022 Sb., kterou se mění některá ustanovení zákona o sociálních službách – účinnost od 1. 3. 2022 - komentář
  • Vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška o změně základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad – účinnost od 12. 3. 2022 - komentář
  • Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – účinnost od 21. 3. 2022 do 31. 3. 2023 - komentář
  • Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, s účinností od 21. 3. 2022 do 31. 3. 2023 - obsáhlý komentář
  • Nařízení vlády č. 73/2022 o příspěvku pro solidární domácnost – účinnost od 11. 4. 2022 - komentář
  • č. 88/2022 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 9/2022, s účinností od 1. 4. 2022 - komentář
  • Zákon č. 93/2022 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních a zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností od 26. 4. 2022 - komentář ke spotřební dani a dani z přidané hodnoty
  • Finanční zpravodaje č. 5-7/2022 - komentář
 • Informace z dění v Poslanecké sněmovně (vybrané tisky z 19. schůze zahájené 26.4.2022)
  • zařazené na 2. a 3. čtení v rámci této schůze (mají velkou šanci na schválení):
   • PT 137 stavební zákon (změna zákona č. 283/2021 Sb.) - jde o zákon přijatý v minulém roce a nyní je opět předkládána jeho významná novela - obsáhlý komentář
   • PT 173 novela zákona o dani z příjmů - jde o novelu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině - komentář
   • PT 176 novela zákona o spotřebních daních - jde o technickou novelu v rámci implementace Směrnice Rady 2020/262 z 19. 12. 2019 – komentář
  • zařazené na 1. čtení v rámci této schůze (i zde se předpokládá zrychlený průběh projednávání):
   • PT 177 zrušení EET - tímto vládním návrhem se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb - komentář
   • PT 204 novela zákona o dani z příjmů - tato novela zahrnuje i novelu silniční daně - komentář k oběma zákonům
   • PT 205 novela spotřební daně - tato další novela ruší povinnost přimíchání minerálních olejů do pohonných hmot - komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Nový zákon o účetnictví
   Již v minulé MI jsme podali krátkou informaci o ukončení připomínkového řízení k novému zákonu, které bylo ukončeno k 31. 3. 2022. Nyní opět přinášíme několik poznámek k nové úpravě, jejíž účinnost je předpokládána k 1. 1. 2024. Co tedy nového nás čeká - podrobný komentář ke každému pojmu: účetní výkaznictví, druhy a kategorizace účetních jednotek, účetní závěrka, účetní zprávy, měna účetnictví, inventarizace, použití mezinárodních účetních standardů, hotovostní účetnictví.
   Zdroj: časopis Účetnictví 4/2022 str. 16-22 (přiměřeně zkráceno)
  • Směrnice DAC 7 (pouze informativní přehled, nepředpokládáme, že by se našich klientů mělo týkat)
  • ČNB opět zvyšuje úrokové sazby
   Bankovní rada ČNB na jednání 31. 3. 2022 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,5 procentního bodu na 5,00 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4,00 % a lombardní sazby na 6,00 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 1. dubna 2022.
© 2004 - 2022 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers