AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 90 z 11. 1. 2024

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2023
Počet stran: 9 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2023 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Novely zákona o účetnictví – komentář
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) - beze změny od roku 2020
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 273 a č. 397/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek -
    Odkazy na MI č. 61 z 25. 2. 2018, kde byly podrobně komentovány změny v obsahu a formátu účetního výkaznictví (podnikatelé/neziskové organizace a vybrané účetní jednotky).
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 48 interpretací, komentář vybraných interpretací
  • Specifika významnosti v účetní závěrce (dle čs. předpisů, IFRS a ISA)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování (Interpretace NÚR č. 39)
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Specifika dotace na zmírnění následků nákladů na energie (dotace MPO)
  • Vypořádání event. nevyúčtovaných dotací poskytovaných v rámci pandemie COVID-19
  • Sestavení účetních výkazů - formát i obsah zůstává beze změny
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích - vliv novely ZOK (č. 33/2020 Sb.)
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví + novela ZOK
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro naše klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled ve významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace a Operativní informace zpracované v roce 2023 (Specifika daňových a dalších legislativních změn)
   • MI č. 91 - JARO 2023 - komentář
   • MI č. 92 - JARO - LÉTO 2023 - komentář
   • MI č. 93 - LÉTO 2023 - komentář
   • MI č. 94 - KONEC LÉTA 2023 - komentář
   • MI č. 95 - PODZIM 2023 - komentář
   • MI č. 96 - ZIMA 2023 - komentář

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 97 z 26. 2. 2024 - "Předjaří 2024"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: leden - únor 2024)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Novela zákona o účetnictví ve znění zákona č. 349/2023 Sb., v rámci Konsolidačního balíčku (zákon č. 349/2023 Sb., v části třicátépáté), s účinností od 1. 1. 2024.
  • Vyhláška č. 443/2023 Sb., s účinností od 1. 1. 2024. Jde o souhrnnou vyhlášku, která reaguje na dílčí změny zákona o účetnictví, která byla provedena v rámci „Konsolidačního balíčku“, s účinností od 1. 1. 2024.
  • Vyhláška č. 500 – komentář + změny ČÚS
  • Vyhláška č. 504 – komentář + změny ČÚS
  • Vyhláška č. 410 – komentář + změny ČÚS
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Změny v Kontrolním hlášení a daňovém přiznání k DPH od 1. 1. 2024 – komentář + odkaz na novelu
  • Změny § 21 ZDPH od 1. 1. 2024 – komentář + odkaz na novelu
  • Informace GFŘ k žádosti o závazné posouzení – komentář + odkaz na pokyn GFŘ
  • Změny v dosavadním systému všech podpor penzijního připojištění – komentář + odkaz na metodický pokyn MF
  • Předkládací zpráva nového zákona o účetnictví do Legislativní Rady vlády – úplné znění
  • Důvodová zpráva k novému zákonu o účetnictví do Legislativní Rady vlády - viz odkaz na úplné znění

METODICKÁ INFORMACE č. 96 z 29. 12. 2023 - "Zima 2023"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: listopad - prosinec 2023)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Celá Metodická informace je věnována zákonu č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
  • Z důvodu rozsáhlosti a složité přehlednosti tohoto zákona (66 samostatných částí – 116 normostránek v ASPI) a předmětu podnikání našich klientů, jsou v této MI komentovány jen vybrané části:
   • ĆÁST SEDMÁ: Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení podrobný komentář
   • ĆÁST DEVÁTÁ: Změna zákona o dani z nemovitých věcí – podrobný komentář, včetně nových sazeb daně podle jednotlivých pozemků/staveb
   • ČÁST DESÁTÁ: Změna zákona o dani z příjmu – podrobný komentář (v návaznosti na Operativní informaci č. 14 - DAŇOVÝ BALÍČEK)
   • ČÁST DVANÁCTÁ: Změna zákona o dani silniční – stručný komentář, nedochází k významným změnám
   • ČÁST DVACÁTÁČTVRTÁ: Změna zákona o rozpočtových pravidlech - podrobný komentář, zejména pro PO a změny ve FKSP
   • ČÁST TŘICÁTÁPÁTÁ: Změna zákona o účetnictví – podrobný komentář (změna měny, výroční zpráva, zpráva o udržitelnosti, atd.).
   • ČÁST TŘICÁTÁŠESTÁ: Změna zákona o dani z přidané hodnoty – podrobný komentář, včetně vybraných starých a nových sazeb DPH
   • ČÁST ČTYŘICÁTÁ: Změna zákona o veřejných výzkumných institucích – plné znění novely
   • ČÁST PADESÁTÁDEVÁTÁ: Změna zákona o auditorech – komentář změn v souvislosti s ověřováním Zpráv o udržitelnosti
   • ČÁST ŠEDESÁTÁŠESTÁ: Zrušovací ustanovení – uvedeno v plném rozsahu (týká se zejména vyhlášek o FKSP)
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Nárůst minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 18.900 Kč - komentář k tabulce zaručených mezd
  • Návrh paušálních odměn při práci na dálku - 4,50 Kč za každou započatou hodinu – komentář
  • Vyhl. č. 341/2023 Sb. o úpravě sazeb zahraničního stravného

METODICKÁ INFORMACE č. 95 z 26. 10. 2023 - "Podzim 2023"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: září - říjen 2023)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 270/2023 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, účinnost od 1. 10. 2023 - komentář
  • Zákon č. 274/2023 Sb., o rozúčtování nákladů na teplo, účinnost od 1. 1. 2024 – komentář
  • Zákon č. 276/2023 Sb., o zrušení obsolentních právních předpisů, účinnost od 1. 1. 2024 – (přiložen odkaz na úplný výčet)
  • Zákon č. 281/2023 Sb., novela zákoníku práce, účinnost od 1. 10. 2023, 1. 1. 2024 – obsáhlý komentář
  • Zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, účinnost od 23. 9. 2023 – komentář
  • Zákon č. 285/2023 Sb., změna insolvenčního zákona, účinnost od 23. 9. 2023 - komentář
 • Co je nového v Poslanecké sněmovně
  • Komentář ke schválení Konsolidačního balíčku – 13. 10. 2023 a očekávané projednání v Senátu 8. 11. 2023
  • PT 450 – novela zákona o zaměstnanosti 2. čtení
  • PT 548 – novela zákona o digitální službě – 1. čtení
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Finanční správa chystá nový Informační systém (nDIS) – komentář
  • Příprava na ESG – etapy zavedení (součást konsolidačního balíčku) - komentář
© 2004 - 2024 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers