AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 87 z 13. 1. 2021

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020
Počet stran: 7 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2020 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Zmíněny 2 novely zákona o účetnictví – komentář
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) - beze změny pro rok 2020
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 273 a č. 397/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek -
    Odkazy na MI č. 61 z 25. 2. 2018, kde byly podrobně komentovány změny v obsahu a formátu účetního výkaznictví (podnikatelé/neziskové organizace a vybrané účetní jednotky).
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 43 interpretací, komentář vybraných interpretací
  • Specifika významnosti v účetní závěrce (dle čs. předpisů, IFRS a ISA)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování (Interpretace NÚR č. 39)
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO (možný vliv "daňového balíčku")
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Sestavení účetních výkazů - formá i obsah zůstává beze změny
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích - vliv novely ZOK (č. 33/2020 Sb.)
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví + novela ZOK
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace zpracované v roce 2020 (Specifika daňových a dalších legislativních změn)
   • MI č. 73 - PŘEDJAŘÍ 2020 - komentář
   • 28. 4. 2020 - celkový dokument příprav nového zákona o účetnictví
   • MI č. 74 - JARO 2020 - komentář
   • MI č. 75 - LÉTO 2020 - komentář
   • MI č. 76 - POZDNÍ LÉTO 2020 - komentář
   • MI č. 77 - PODZIM 2020 - komentář
   • MI č. 78 - ZIMA 2020 - komentář
   • OPERATIVNÍ INFORMACE č. 10 - komentář k "daňovému balíčku"

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 82 z 27. 8. 2021 - "Pozdní léto 2021"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: červenec - srpen 2021)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací veřejné moci, účinností od 1. 2. 2022 - rozsáhlý komentář
  • Vyhláška č. 263/2021 Sb., kterou se mění vyhláška o FKSP s účinností od 10. 7. 2021 - komentář
  • Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, s účinností od 1. 7. 2023 (1. 1. 2022) – komentář
  • Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Stavebního zákona, s účinností dtto Stavební zákon – rozsáhlý komentář
  • Zákon č. 300/2021, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích, s účinností od 1. 9. 2021 – komentář
  • Zákon č. 301/2021 Sb.: Nález Ústavního soudu ve věci zrušení zákona č. 609/2020 Sb. („daňový balíček“) - komentář
  • Finanční zpravodaje č. 28 - 31/2021 - komentář
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Rozcestník odkazů webových aplikací Finanční správy - komentář
  • Úprava diskontní repo sazby ČNB – komentář
  • Digitalizace účetních záznamů – možné návody postupů a legislativa

METODICKÁ INFORMACE č. 81 z 30. 6. 2021 - "Léto 2021"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: květen - červen 2021)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Vyhl. č. 180/2021 Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek – účinnost od 1. 6. 2021
   tato bezprostředně navazuje na již námi zmíněný zákon č. 37/2021 Sb.. o evidenci skutečných majitelů (MI č. 80)., v návaznosti na změnu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.., ve znění zákona č. 527/2020 Sb., k tomu ještě vydána prováděcí vyhláška ČNB ř. 235/2021 Sb.
   (viz blíže samostatný komentář v bodu 3 této MI)
  • Zákon č. 189/2021 Sb. – změna volebního zákona - komentář
  • Zákony č. 230, 232, 241/2021 Sb., Nálezy Ústavního soudu ve věci vybraných daní
  • Zákon č. 248/2021 – novela zákona o zaměstnanosti ("kurzarbeit"), s účinností od 1. 7. 2021 - komentář
  • Finanční zpravodaje č. 27 - 34/2021 - komentář
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Komentář k aktuálně schválenému tisku 867/2 novela ZDPH, jehož účinnost od 1. 7. 2021 je ohrožena
  • Komentář ke schválenému tisku 1084 – novela zákona o elektronických komunikacích
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Komentář k naplnění zákona č. 37/2021 Sb. k evidenci skutečných majitelů
  • Příručka evidování skutečných majitelů (autor: Ministerstvo spravedlnosti)

METODICKÁ INFORMACE č. 80 z 30. 4. 2021 - "Jaro 2021"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: březen - duben 2021)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních... (Pandemický zákon) - komentář
  • Vyhl. č. 165/2021 Sb., který se mění vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v p.o. zřizovaných ÚZV – komentář
  • Finanční zpravodaje č. 13 – 19/2021 - samostatné komentáře
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Komentář k průběhu aktuální 98. schůze a významným projednávaným tiskům
  • Komentář k aktuálně schváleným tiskům
  • Komentář k „čekajícím tiskům“ ve třetím čten
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Novela zákona o účetnictví – komentář
  • Sbírka zákonů za ok 2020 obsahovala 6.971 stran – komentář

METODICKÁ INFORMACE č. 79 z 25. 2. 2021 - "Předjaří 2021"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: leden - únor 2021)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – komentář
  • Zákon č. 39/202 Sb., kterým se mění zákon o dani z příjmů – komentář
  • Finanční zpravodaje č. 1 – 12/2021 - Komentář
 • Náhled do dění Poslanecké sněmovny
  • Komentář k průběhu nadcházející 87. schůze a významným projednávaným tiskům
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Veškeré změny v oblasti DPH od 1. 1. 2021, včetně projednávaných ve Sněmovně – komentář
  • Popis nového daňového produktu – MOJE daně - komentář
© 2004 - 2021 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers