AUDITIA, spol. s r. o.

Aktuality

Vybrané teze metodických listů a metodických informací, jejichž obsah si lze v plném rozsahu bezplatně vyžádat na adrese auditia@auditia.cz

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH LISTŮ...

Metodické listy:

Metodický list č. 89 z 10. 1. 2023

Název: ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2022
Počet stran: 9 formát A4

Stručný obsah:

 • Shrnutí základních pravidel a postupů k sestavení roční účetní závěrky k 31. 12. 2022 (účetní metody a postupy pro klienty)
  • Účetnictví – související zákony a výčet prováděcích předpisů
  • Zůstávají v platnosti veškeré významné změny v účetních metodách a účetním výkaznictví
  • Zmíněny 2 novely zákona o účetnictví – komentář
  • Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221/2015 Sb.) - beze změny od roku 2020
   • Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 441/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2015 Sb. + platné ČÚS
   • Vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 273 a č. 397/2017 Sb. + platné ČÚS
   • Komentář ke změnám účetních metod podle jednotlivých prováděcích vyhlášek -
    Odkazy na MI č. 61 z 25. 2. 2018, kde byly podrobně komentovány změny v obsahu a formátu účetního výkaznictví (podnikatelé/neziskové organizace a vybrané účetní jednotky).
  • Interpretace Národní účetní rady – význam a úplný výčet 47 interpretací, komentář vybraných interpretací
  • Specifika významnosti v účetní závěrce (dle čs. předpisů, IFRS a ISA)
  • Společné ustanovení pro účtování dotací/transferů
 • Významné okruhy účetní závěrky
  • Sestavení časového a věcného harmonogramu prací
  • Úprava a doplnění vnitřních norem
  • Provedení veškerých inventarizací a jejich zúčtování (Interpretace NÚR č. 39)
  • Realizace zásady opatrnosti (tvorba rezerv - změny - opravné položky)
  • Události po datu účetní závěrky (odkaz na Interpretace NÚR č. 24)
  • Ostatní závěrkové operace (dohadné účty, apod.)
  • Daňové záležitosti a korekce k řádku 10 DPPO (možný vliv "daňového balíčku")
  • Správné zaúčtování/vypořádání dotací (provozní/investiční)
  • Specifika dotace na zmírnění následků nákladů na energie (dotace MPO)
  • Vypořádání dotací poskytovaných v rámci pandemie COVID-19
  • Sestavení účetních výkazů - formát i obsah zůstává beze změny
  • Příloha k účetní závěrce (I-24 Události po datu účetní závěrky)
  • Sestavení výroční zprávy/zprávy o vztazích - vliv novely ZOK (č. 33/2020 Sb.)
  • Zveřejňování údajů z účetní závěrky - podrobný výklad novely § 21a zákona o účetnictví + novela ZOK
  • Významnost v účetní závěrce – vazby na § 19, odst. 7 zákona o účetnictví
 • Dokumentace k auditu účetní závěrky
  • Prohlášení vedení společnosti a ke zprávě o vztazích
  • Tabulky k auditu
  • Pouze pro naše klienty, kteří podléhají statutárnímu auditu
 • Přehled ve významných účetních/daňových/ostatních změn a souvisejících předpisech
  • Odkazy na jednotlivé Metodické informace zpracované v roce 2022 (Specifika daňových a dalších legislativních změn)
   • MI č. 85 - JARO 2022 - komentář
   • MI č. 86 - JARO - LÉTO 2022 - komentář
   • MI č. 87 - LÉTO 2022 - komentář
   • MI č. 88 - POZDNÍ LÉTO 2022 - komentář
   • MI č. 89 - PODZIM 2022 - komentář
   • MI č. 90 - ZIMA 2022 - komentář

Metodický list č. 76 z 13. 10. 2008

Název: PODZIM 2008
Počet stran: 10   formát A4

Stručný obsah:

 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon "o praní špinavých peněz")
  • co je smyslem nového zákona
  • proč se tomuto tématu věnujeme
  • jaká je základní charakteristika legalizace výnosů z trestné činnosti
  • novela trestního zákona v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti
  • účinnost zákona a doporučení klientům
  • příloha: seznam fyzických osob a organizovaných skupin podle Nař.Vlády č. 210/2008 Sb.
 • Novela občanského zákoníku - stav příprav
  • historický vývoj
  • obsah - členění nového zákona
  • stručná charakteristika oddílů:
   • obecná část (I)
   • rodinné právo (II)
   • absolutní majetková práva (III)
   • relativní majetková práva (IV)
   • ustanovení společná, přechodná a závěrečná (V)
   • význam pro budoucí aplikaci volby účetních metod (zejména část IV)
 • Očekávané změny v daňových zákonech
  • Předpoklad platnosti od roku 2009
   • Daně z příjmu a připojených zákonů (stav projednávání)
   • Daň dědická, darovací a převodu nemovitostí (stav projednávání)
   • Daň z nemovitostí (stav projednávání)
   • Dílčí novela zákona o DPH
  • Předpoklad platnosti od roku 2010
   • Stručná charakteristika úvah o změnách ZDP
 • Střípky z ostatní platné/očekávané legislativy
  • Evropský platební rozkaz - platnost od 12. 12. 2008
  • Teze zákona o veřejné prospěšnosti

ARCHIV VYBRANÝCH METODICKÝCH AKTUALIT...

Metodické informace:

METODICKÁ INFORMACE č. 92 z 28. 4. 2023 - "Jaro 2023"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: březen - duben 2023)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
 • Co je nového v Poslanecké sněmovně
  • schváleno:
   • zákon o ochraně oznamovatelů – PT 352 (podrobný komentář)
   • novela zákona o zadávání veřejných zakázek – PT 249 (komentář)
   • novela zákona o elektronických komunikacích – PT 346 (komentář)
  • čeká na schválení:
   • Novela stavebního zákona – je v Senátu
   • Novely zákona o DPH – PT 372 a 385 – stále v PS
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Novela zákoníku práce – schváleno vládou a jde do PS (komentář)
  • Rušení vybraných odloučených pracovišť Finančních úřadů (komentář)
  • Judikát Ústavního soudu – ve věci poskytování záznamů dopravní policie správcům daně (komentář)
  • Info pro fyzické sosoby – plátce daně z nemovitostí (komentář)

METODICKÁ INFORMACE č. 91 z 28. 2. 2023 - "Předjaří 2023"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: leden - únor 2023)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se se zrušuje zákon o EET, včetně dalších připojených předpisů – účinnost od 1. 1. 2023
  • Nařízení Vlády č. 365/2022 Sb., kterým se mění minimální mzda a nejnižší úroveň zaručených mezd – účinnost od 1. 1. 2023
  • Nařízení Vlády č. 467/2022 Sb., kterým se mění sazby základních náhrad cestovného – účinnost od 1. 1. 2023
  • Poznámka: tyto výše uvedené právní normy byly součástí Sbírky listin č. 52 rozesílané 28. 12. 2022 (po datu naší Metodické informace č. 90)
  • Nařízení Vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny – účinnost od 12. 1. 2023 - komentář
  • Sdělení MPO č. 7/2023 Sb., Vyhlášení českého znění doporučení EK o definici mikropodniků, malých a středních podniků – účinnost od 11. 1. 2023 – komentář
  • Zákon č. 19/2023 Sb., o změně energetického zákona a dalších souvisejících předpisů – účinnost od 24. 1. 2023 . komentář
  • Zákon č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na UA – účinnost od 24. 1. 2023 - komentář
  • Zákon č. 28/2023 Sb., kterým se mění stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci – účinnost od 4. 2. 2023 –komentář
 • Co je nového v Poslanecké sněmovně
  • čeká na schválení:
   stručný nástin vybraných tisků k projednání na 53. schůzi PS se zahájením od 21. 2. 2023 (právě probíhá)
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Komentář k judikátu Evropského soudního dvora k evidenci skutečných majitelů

METODICKÁ INFORMACE č. 90 z 29. 12. 2022 - "Zima 2022"

Obsah: Shrnutí aktuálních změn v daních a dalších předpisech
(za období: listopad - prosinec 2022)
Novely zákonů v daních/účetnictví a souvisejících předpisů

Teze:

 • Co nového v legislativě (vybrané části pro klienty)
  • Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnnosti, účinnost 1. 2. 2023 – komentář
  • Nařízení Vlády č. 333/2022 Sb., o zajištění dodávek plynu, s účinností od 10. 11. 2022 - komentář
  • Nařízení Vlády č. 343/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (změna Nař. Vlády č. 289/2022 Sb.), s účinností od 1. 1. 2023. - komentář
  • Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění řada daňových a dalších zákonů (tzv. "daňový balíček"), s účinností od 1. 1. 2023 – obsáhlý komentář
  • Vyhláška č. 401/2022 Sb. o sazbách zahraničního stravného – účinná od 1. 1. 2023 - komentář
  • Vyhláška č. 440/2022 Sb., kterou se mění některá ustanovení zákona o sociálních službách – účinná od 1. 1. 2023 - Jde o změnu maximálních úhrad za poskytování osobní asistence podle skutečně odpracovaného času v hodinových sazbách (§ 5, odst. 2 a § 6, odst. 2)
  • Závěrem:
   • Tisková zpráva GFŘ: Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023 – komentář
   • Informace Finanční správy: Energetická krize ve vztahu k převodním cenám - komentář
 • Informace z dění Poslanecké sněmovny
  • čeká na schválení:
   stručný nástin vybraných tisků k projednání na 50. schůzi PS se zahájením od 10. 3. 2023
 • Ostatní důležité legislativní novinky a informace
  • Nový zákon o účetnictví je na světě - komentář (k úplnému znění MI přiložen i text zákona)
  • Jak požádat o přeplatek na silniční dani – návod jak postupovat
  • Zřízení datových schránek – komentář okruhu právnických/fyzických osob, kterých se týká
© 2004 - 2023 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers