AUDITIA, spol. s r. o.

Auditorské postupy a cena

Audit účetních závěrek

Má svoji první fázi ve formě "průběžného auditu", jehož smyslem je poukázat na nedostatky a problémy v okamžiku, kdy je možné tyto odstranit - končí zpravidla na přelomu kalendářního roku (včetně kontroly provádění fyzických inventarizací). Následuje "audit účetní závěrky", jehož cílem je ověřit správnost závěrečných účetních výkazů a přílohy. Konečnou fázi tvoří ověření "výroční zprávy" (viz § 21 zákona č. 563/1992 Sb. o účetnictví v platném znění), popř. podle speciálního zákonného předpisu.

Cena za tyto auditorské služby je stanovena pevnou částkou na základě řádně uzavřené smlouvy o dílo, kde je účtován zvlášť "průběžný audit" a zvlášť "audit účetní závěrky" podle náročnosti ověřovacích prací - viz. platné zásady KAČR. V případě odstoupení od smlouvy (např. odmítnutí předkládání potřebných podkladů a vyjádření k auditu), účtuje se hodinová sazba podle odpracovaného času: ve výši 2.000,- Kč/hod./auditora, 950,- Kč/hod./asistenta auditora.

Poradenské služby

Jejich obsah a cíl je uveden již v odkazu "Poradenská činnost". Její součástí je kontinuální styk s klientem, pravidelný monitoring účetních a daňových změn, vydávání průběžných Metodických listů a Metodických informací (viz "Aktuality"), kterých společnost k tomuto datu sestavila více jak 90. Již zažitým pravidlem je pravidelný kontakt s vedoucími pracovníky, popř. vlastníky auditované společnosti, kteří před závažnými rozhodnutími konzultují svoje kroky předem, aby se vyvarovali nežádoucích pozdějších následků včetně možných účetních a daňových dopadů.

Cena za tyto služby je stanovena formou pevné měsíční paušální náhrady, která je stanovena podle náročnosti a potřeb jednotlivého klienta. Tato náhrada je vyúčtována čtvrtletně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci.

Auditorské a poradenské služby tvoří jeden komplexní celek, jsou realizovány formou pravidelných - cca měsíčních návštěv po celý rok u klienta po vzájemné předchozí dohodě a potřebného obsahu řešených skutečností. K cenám dle bodu ad a) a ad b) je připočtena daň z přidané hodnoty dle aktuální přílohy č. 2 k zákonu o DPH - viz SKP 74.12.11.

Způsob stanovení cen auditu a poradenských služeb se odvíjí od náročnosti ověřované problematiky s přihlédnutím ke splnění povinných ověřovacích procedur, které jsou stanoveny vnitřními předpisy Komory auditorů České republiky (Mezinárodní auditorské standardy a jejich aplikační doložky) a Etickým kodexem, které odpovídají v plném rozsahu Mezinárodním standardům a normám vydávaných IFAC, jejímž je Komora auditorů České republiky členem (dále jen KAČR).

© 2004 - 2024 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers